Dyfi Footprint Logo

Darganfyddwch fwy

Back

Beth yw Ôl Troed Ecolegol?

Mae’n fesuriad o’n heffaith ar y blaned - wedi’i fynegi yn ôl faint o dir sydd ei angen i gynhyrchu’n hadnoddau, delio gyda’n gwastraff ac atafaelu ein hallyriad carbon. Ewch i Ôl Troed Cymru neu lawrlwythwch Adroddiad Ôl Troed Cymru (3.9 MB)

Ble mae Bro Ddyfi?

Mae’r rhan yma o’r prosiect yn canolbwyntio ar yr ardal o gwmpas Machynlleth sy’n cynnwys Y Borth, Llanbrynmair, Llanymawddwy, Corris Uchaf ac Aberdyfi. Os ydych yn byw yn unrhyw le oddi mewn i ardal Biosffer Dyfi (lawrlwythwch map 90 KB yma) byddem yn falch iawn o glywed oddi wrthych, ond nid oes gennym yr adnoddau i roi atebion manwl i bobl Aberystwyth hyd yn hyn. Ewch hefyd i www.lyfidyfi.com

Beth yw Biosffer Dyfi?

Menter y Cenhedloedd Unedig ydyw sy’n cydnabod lleoedd arbennig i bobl a natur, lle mae pobl yn ceisio byw yn fwy cynaliadwy. Ewch i safle Biosffer Dyfi.

Sut gawn ni’n canlyniadau?

Mae’n ddrwg gennym, ond fedren ni ddim fforddio creu cyfrifydd ar lein, felly byddwn yn rhoi eich canlyniadau yng nghyfrifydd ecodyfi a’u hanfon atoch. Byddwn yn torri’r nifer o ‘hectarau byd-eang’ a amlygwyd yn eich patrwm gwariant i lawr i’r pedwar thema yn yr holiadur, gan eu cymharu â chyfartalion Cymreig. Os oes gennych un, cofiwch roi eich cyfeiriad e-bost yn y dudalen “Manylion Personol”.

Fedra i gael canlyniadau cyflym ar lein?

Medrwch. Gallwch lenwi holiadur tebyg ar WWF Footprint Calculator ond hoffem i chi lenwi ein un ni hefyd fel y bydd y canlyniadau gennym, ac y byddwn yn gallu gwahodd cyfranogiad pellach.

Beth yw’r “cyfranogiad pellach” yma?

Byddai’n hwylus pe byddech yn ymuno ag ecodyfi, ond ni fyddwn yn rhoi dim pwysau arnoch. Byddwn yn gwahodd pobl o Fro Ddyfi i gwrdd un ohonom, er mwyn llenwi holiadur Ôl Troed manylach. Arbrawf fydd hyn, gan obeithio y bydd yn fwy defnyddiol i ragweld effaith unrhyw newidiadau y gall pobl fod yn eu hystyried. Yn ddelfrydol, byddem yn gwneud yr un peth eto mewn blwyddyn neu ddwy. Byddwn yn cynnig gwybodaeth am unrhyw opsiynau nad ydych wedi’u gweld e.e. rhannu ceir lleol a chyfleusterau ailgylchu. Bydd bag am ddim hefyd.

Bag am Ddim?

Os bydd ein stoc yn caniatáu, byddwn yn rhoi lamp ynni isel a thaflenni gwybodaeth mewn bag siopa jiwt neu gotwm ichi. Am ddim!

Beth fyddwch chi’n ei wneud a’m canlyniadau?

Byddant yn cael eu cadw’n gyfrinachol. Ni fydd eich manylion cyswllt yn cael eu hanfon ymlaen. Yn ogystal â rhoi eich canlyniadau i chi, byddwn yn casglu’r holl ganlyniadau er mwyn amcangyfrif Ôl Troed y gymuned gyfan. Ni fydd dim sy’n cael ei argraffu yn eich enwi chi.

Pwy sydd y tu ôl i brosiect Ôl Troed Dyfi?

Partneriaeth: ar hyn o bryd, mae Canolfan y Dechnoleg Amgen yn cydweithio gydag ysgolion lleol ac mae ecodyfi yn gweithio gyda gweddill y gymuned.

Fedra i helpu?

Gallwch! Yn ogystal â gwneud yr arolwg eich hunan, gallech wirfoddoli i gynnal arolygon wyneb yn wyneb, naill ai ar eich gliniadur (laptop) neu fel fersiwn bapur. Gallai hyn fod gyda’ch ffrindiau a chymdogion, neu efallai, mewn caffi neu ar stondin marchnad. Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld. neu ffoniwch ecodyfi ar 01654 703965.

Pam fod Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn talu am y rhan hwn o’r prosiect?

Mae Ôl Troed Ecolegol yn un o’r dangosyddion a ddefnyddir gan Lywodraeth y Cynulliad er mwyn monitro a yw Cymru (a pha mor gyflym mae hi) yn symud tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy. - cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

How do I contact Dyfi Footprint?

Anfonwch atom ( Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld. ) neu ffoniwch ecodyfi ar 01654 703965.